Yin Chao Junior, 4 oz
Yin Chao Junior, 4 oz

Yin Chao Junior, 4 oz

Manufacturer: Health Concerns
Your Price: $80.00
This Item Is Temporarily Out of Stock and Will Ship Once Returns Back In Stock
Yin Chao Junior, 4 oz

Chinese Therapeutic Actions: Clear Heat, Harmonize Digestion, Moisten Throat and Lung, Invigorate Blood

Ingredients:
Forsythia (Lian Qiao)
Morus leaf (Sang Ye)
Shen-chu (Shen Qu)
Dendrobium (Shi Hu)
Fritillaria (Zhe Bei Mu)
Platycodon (Jie Geng)
Eriobotrya (Pi Pa Ye)
Microcos (Po Bu Ye)
Pu Er Tea (Pu Er Cha)
Trichosanthis peel (Gu Lu Pi)
Pinellia (Ban Xia)
Chrysanthemum (Ju Hua)
Mentha (Bo He)
Peucedanum (Qian Hu)
Immature Aurantium (Zhi Shi)
Gardenia (Zhi Zi)
Eupatorium (Pei Lan)
Perilla leaf (Zi Su Ye)

Related Items

Recently Viewed Items